PopUp Aholic

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Dbamy o Twoją prywatność.
Twoje dane są u nas bezpieczne.
Sprawdź naszą politykę prywatności.

  bok.jpg

  Regulamin usługi ebok.

  Przed rejestracją w systemie e-BOK EC należy uważnie przeczytać poniższy regulamin.

  Rejestrując się Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.

  §1

  Regulamin użytkowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK EC przez Klientów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu określa:

  1. Warunki rejestracji w systemie e-BOK EC.
  2. Zasady korzystania z systemu e-BOK EC
  3. Zasady zabezpieczania przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Wieluniu informacji dotyczących Odbiorców.

  §2

  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  • Kliencie – rozumie się przez to organizację lub osobę, która otrzymuje usługę korzystania z systemu e-BOK EC,
  • Odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która ma zawartą Umowę Sprzedaży Ciepła,
  • Identyfikatorze – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujących użytkownika w systemie informatycznym e-BOK EC,
  • Haśle – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków znanych wyłącznie Klientowi, służący do jego autoryzacji w systemie,
  • Koncie Klienta – rozumie się przez to część systemu informatycznego udostępnianą w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Klientowi,
  • Systemie informatycznym (systemie) – rozumie się przez to zbiór współdziałających ze sobą urządzeń, programów oraz procedur, przy pomocy których Energetyka Cieplna  Sp. z o.o. w Wieluniu przyjmuje, przechowuje, przetwarza, ujawnia i chroni informacje gospodarcze.

  §3

  1. Korzystanie z systemu e-BOK EC jest nieodpłatne.
  2. Aktualizacja danych następuje nie rzadziej niż 1 raz na dobę. System udostępnia dane, które zostały zaksięgowane w systemie informatycznym przedsiębiorstwa.

  §4

  Użytkowanie systemu e-BOK EC jest możliwe po wykonaniu procesu rejestracji na stronie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. –  www.ec.wielun.pl oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK EC.

  Do proces rejestracji potrzebne są następujące dane:

  1. Identyfikator (kod odbiorcy umieszczony na fakturze)
  2. Nazwisko i imię lub nazwa firmy
  3. Nr ostatniej faktury za ciepło
  4. Kwota z ostatniej faktury
  5. Adres e-mail
  6. Nr telefonu

  Aby się zarejestrować, należy wejść na stronę Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. –  www.ec.wielun.pl w zakładkę:  klienci/eBOK/Logowanie. Po procesie poprawnej rejestracji na podany adres mailowy przesłane zostanie hasło.

  §5

  1. Identyfikator i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Klientowi.
  2. Identyfikator, będący kodem odbiorcy, jest niepowtarzalny, niezmienny  i przypisany Klientowi przez cały okres trwania umowy.
  3. Początkowe hasło jest przydzielane losowo przez Energetykę Cieplną z o.o. w Wieluniu i służy do pierwszego zalogowania do systemu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się okresową zmianę hasła przez Klienta.
  4. Po pierwszym zalogowaniu Klient musi wprowadzić własne hasło dostępu. Zaleca się co najmniej 8 znaków (duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne).
  5. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.
  6. Hasło jest przechowywane w systemie informatycznym EC Wieluń wyłącznie w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej dla innych Klientów oraz pracowników Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu.

  §6

  1. Prawidłowo zarejestrowanemu Klientowi po zalogowaniu się do systemu e-BOK EC przysługują uprawnienia do:

   1. Przeglądania rozliczeń wcześniejszych
   2. Sprawdzania salda,
   3. Otrzymania informacji na temat aktualnego zadłużenia,
   4. Przeglądania elektronicznych obrazów faktur umieszczonych w systemie e-BOK EC
   5. Innych funkcjonalności udostępnionych przez Energetykę Cieplną z o.o. w Wieluniu

  §7

  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z systemu e-BOK EC zgodnie  z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
   – niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników systemu,
   – bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się do nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z systemu e-BOK EC (nie dotyczy Klientów świadczących usługi zarządzania lub administrowania zasobami mieszkaniowymi, którzy mogą udostępniać możliwość korzystania z systemu zarządom  i pełnomocnikom wspólnot mieszkaniowych)

  §8

  Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wszelkich zdarzeń niezależnych od Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  §9

  Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu przewiduje tymczasowe wstrzymanie dostępności do systemu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.

  §10

  Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w tym dokumencie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz danych kontaktowych do Administratora Danych Osobowych znajdują się na stronie www.ec.wielun.pl/klauzule-informacyjne

  §11

  W celu właściwego zarządzania zasadami zabezpieczania informacji o Klientach, Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu opracowała i wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, zebraną w zbiorze procedur i instrukcji, których treść udostępniana jest do wglądu osobom upoważnionym do ich kontroli.
  Udostępniane dane są chronione w pełni, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO).

  §12

  Energetyka Cieplna  Sp. z o.o. w Wieluniu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do danych każdego Klienta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu.

  §13

  1. Klient ma prawo do rezygnacji z użytkowania systemu e-BOK EC w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania systemu e-BOK EC, Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Klienta, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  2. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna treść regulaminu udostępniana jest Klientom na stronie internetowej www. wielun.pl

  §14

  Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem e-BOK EC prosimy kierować na adres Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu ebok@ec.wielun.pl. Udzielimy odpowiedzi na zgłoszone zapytania niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.

  §15

  Regulamin  wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021r.

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone